Return to site

Mitä Coaching on?

Tavoitteita, kehittymistä ja onnistumisen iloa

· coaching,business coaching,executive coaching,uravalmennus,hyvinvointi

Coaching tai valmennus on tuttu termi, jota käytetään monissa eri yhteyksissä: urheilussa, liike-elämässä ja elämäntaidon valmennuksessakin. Mutta mitä se oikeastaan on ja millainen on coachingin historia? Mihin se perustuu ja miten sitä voi hyödyntää yrityksissä?

Coachingin historia

Coaching ammattikuntana on suhteellisen nuori, vaikka menetelmällä onkin pitkä historia. Jo muinaisen Kreikan filosofit käyttivät menetelmiä, jotka ovat edelleen coachingissa mukana. Sokrates käytti kysymyksiä ja keskustelua auttaakseen oppijoita oivaltamaan asioita ja omaksumaan uusia näkökulmia. Sana ‘coach’ puolestaan tulee unkarin sanasta ‘kocsi’, joka oli kulkuväline: hevosten vetämä kärry. Moderni coachingin käsite syntyi 1900-luvun puolivälissä, kun liike-elämä otti käyttöönsä valmennusmenetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Coaching kehittyi edelleen 1980-luvulla, kun siihen ammennettiin vaikutteita psykoterapiasta ja urheiluvalmennuksesta. Nykyään coaching yhdistää eri alojen teorioita ja käytäntöjä, ja sillä on kasvava merkitys ammattikuntana ja toimialana.

Määritelmä ja tavoitteet

Coaching voidaan yleisesti määritellä tavoitteelliseksi kasvu- ja kehitysprosessiksi. Yhteistä eri coaching-muodoille on, että niissä autetaan valmennettavaa asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita sekä hyödyntämään omaa potentiaaliaan. Urheilua seuraavat ovat varmaan kiinnittäneet huomiota sanontaan "potentiaalin ulosmittaus". Siitä oikeastaan on kyse - miten päästään oman elämän parhaaseen suoritukseen niin työssä kuin henkilökohtaisessa elämässäkin. Valmennussuhde on yhteistyötä. Valmennettava on kuitenkin aina itse kuskin paikalla ja oman elämänsä ohjaksissa. Hän vastaa päätöksistä ja suunnitelmien toteuttamisesta.

Business coaching on liike-elämässä tapahtuvan coachingin yleiskäsite, jossa keskitytään tuottavuuden ja ammatillisen kehittymisen edistämiseen. Executive coaching keskittyy johtotehtävissä työskentelevien itsetuntemuksen lisäämiseen ja keinoihin parantaa johtamisen vaikuttavuutta sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Career coaching eli uravalmennus voi olla joko nykyisessä työssä tapahtuvaa ammatillisen kehittymisen edistämistä tai uramuutoksen yhteydessä tapahtuvaa työnhakua tukevaa valmennusta. Jokainen coaching-tilanne on aina yksilöllinen, ja tavoitteet määräytyvät tilanteen, ympäristön ja henkilön lähtökohdista

Teoreettiset viitekehykset

Coachingin taustalla vaikuttavat useat erilaiset teoreettiset viitekehykset ja mallit. Se on saanut vaikutteita muun muassa humanistisesta ja kognitiivisesta psykologiasta, systeemisestä ajattelusta, aikuiskasvatuksesta, NLP:stä, johtajuudesta ja muutosjohtamisesta sekä positiivisesta psykologiasta. Jokaisella coachilla on oma coaching-profiilinsa, joka määrittyy heidän taustansa, koulutuksensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Itse tarkastelen kasvua ja kehitystä sekä yksilön että yrityksen näkökulmasta. Minulle tärkeitä teemoja ovat tavoitteiden saavuttaminen, toimijuus, hyvinvointi, tuottavuus ja resilienssi, mutta myös imago, mielikuvien muodostuminen ja autenttisuus ovat vahvaa osaamisaluettani.

Coaching käytännössä

Coaching-palveluita ostavat sekä yksityishenkilöt että yritykset. Sitä voidaan käyttää hyvinkin monenlaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi johtajuuden kehittämiseen, uuden työntekijän perehdyttämiseen, tiimityöskentelyn parantamiseen, ammatilliseen kehittymiseen, muutosjohtamiseen, esihenkilötyön kehittämiseen, stressin hallintaan ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Coaching voi olla henkilökohtaista (1:1) tai ryhmässä tapahtuvaa coachingia. Coachit voivat olla joko yrityksen omia sisäisiä coacheja tai ulkoisia ammatticoacheja. Coaching on aina luottamuksellista, eikä tilaajalle raportoida itse keskusteluista. Tilaajan kanssa sovitaan yrityksen tavoitteista ja prosessin jälkeen käydään yhteinen keskustelu tuloksista. Tärkeää on huomioida myös coachingin eettisyys: coach ei voi olla henkilö, joka suoraan päättää henkilön urakehityksestä.

Teknologia on avannut uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia coachingille. Coachingia voidaan tarjota virtuaalisesti videon välityksellä tai kansainvälisten teknologia-alustojen kautta. Tekoälyn kehittyessä myös erilaisia chatboteja voidaan käyttää coachingin apuna. Tekoäly ei korvaa inhimillistä kontaktia, mutta se voi olla erinomainen kaveri varsinaisten coaching-tapaamisten välillä. Chatbotit mahdollistavat coachingin skaalautuvuuden ja käytön myös sellaisille käyttäjäryhmille, joille se ei aiemmin kustannussyistä ollut mahdollista.

Coachingin hyödyt

Coaching on vahvasti kontekstisidonnainen kasvu- ja kehitysprosessi. Se sopii tilanteisiin, joissa valmennettavalla on valmiudet ja motivaatio kehittymispyrkimyksille. Kun tavoitteet ovat yksilön kannalta mielekkäitä, prosessi mahdollistaa turvallisen ympäristön kokeilla uusia toimintatapoja. Parhaimmillaan coaching tuottaa oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia sekä valmennettavalle että hänen kanssaan työskenteleville.

Työnantajan näkökulmasta coaching on hyvä menetelmä lisätä työn imua ja hyvinvointia sekä työhön sitoutumista. Se parantaa työntekijäkokemusta ja työnantajamielikuvaa, ja todennäköisesti vaikuttaa positiivisesti myös asiakaskokemukseen. Tulevaisuudessa coaching työsuhde-etuna voi olla myös vahva kilpailutekijä houkuteltaessa parhaita työntekijöitä ja talentteja.

Mikset siis ottaisi coachingin hyötyjä käyttöön jo tänään? Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää tarpeistanne sekä siitä, miten voisin olla avuksi.